Jdi na obsah Jdi na menu
 


CITES

Úmluva o mezinárodním obchodu se zvířaty a rostlinami!

 

 

Účelem této úmluvy je kontrola a regulace mezinárodního obchodu s vybranými ohroženými druhy. Úmluva CITES v současné době chrání asi 5 000 druhů živočichů a 28 000 druhů rostlin celého světa. Pro tyto druhy jsou v České Republice zavedeny tři režimy ochrany, podle nichž jsou rozděleny do tří příloh (I,II,III):

 

Příloha CITES I:

 

 - obsahuje druhy, které jsou bezprostředně ohroženy vyhubením. Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán (zákaz dovozu a vývozu) a je povolován jen výjimečně (z našich druhů např. orel královský, orel mořský, sokol stěhovavý a vydra říční).

 

- obsahuje druhy, které by mohly být ohroženy vyhubením, pokud by obchod s nimi nebyl přísně regulován. Mezinárodní obchod je povolen pouze na základě zvláštních povolení (tzv. permity CITES), které musí být předloženy celním orgánům jak při vývozu tak i dovozu (z našich druhů např. vlk, medvěd hnědý, rys ostrovid, kočka divoká, čáp černý, drop velký, pijavky lékařská, jasoň červenooký, celá čeleď vstavačovitých, sněženka podsněžník a brambořík nachový). V této příloze jsou zařazeny i celé skupiny živočichů a rostlin, jako např. primáti, papoušci, kaktusy či orchideje.

 

- obsahuje druhy, které jsou ohroženy mezinárodním obchodem pouze v určitých zemích a jsou chráněny na návrh těchto zemí. Pro exempláře pocházející z těchto zemí je třeba celním orgánům předložit exportní povolení výkonného orgánu vyvážející země. V ostatních případech musí obchodník předložit potvrzení o původu exempláře (např. kobra královská v Indii).

 

V praxi CITES funguje tak, že druhy chráněné úmluvou nemohou být převáženy přes hranice bez speciálního povolení (bez permitu), které vydávají výkonné orgány obou zemí (tedy země vývozu i dovozu, v České republice je výkonným orgánem CITES Ministerstvo životního prostředí). V České republice také platí povinnost registrace držených nebo chovaných CITESových druhů, tuto registraci provádějí krajské úřady, správy CHKO a NP - seznam povinně registrovaných druhů CITES je ve vyhlášce č. 227/2004 sb (ke stažení níže).

 

Vytvořená celosvětová síť kontroluje mezinárodní obchod ohroženými druhy CITES, a to zejména pomocí povolení, tzv. CITES permitů, která musí doprovázet každou mezinárodní zásilku exemplářů CITES - např. i dovoz a vývoz suvenýrů, výrobků - preparované aligátoří hlavy z USA, kabelky, pásky z krokodýlí kůže, výrobky tradiční čínské medicíny obsahující např. extrakty z částí těl živočichů či rostlin chráněných dle CITES apod.

 

CITES a Evropská unie

 

Dne 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Od tohoto data nabyl účinnosti zákon č. 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy). Tento předpis nahradil zákon č. 16/1997 Sb. Současně nabyla platnosti vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb. Vyhláška mj. stanovuje druhy z přílohy A, které jsou vyňaty z povinné registrace (příloha č. 3) a naopak stanovuje druhy, na které se povinnost registrace vztahuje (příloha č. 4).

 

Příloha A – druhy přímo ohrožené vyhubením a druhy, které se přirozeně vyskytují ve volné přírodě EU a jsou chráněny zákony členských států EU nebo legislativou ES na ochranu přírody. Ne všechny musejí být chráněny úmluvou CITES (zahrnuje např. všechny druhy evropských dravců a sov). Příloha A je tedy obsáhlejší než příloha CITES I.

 

Příloha B – zahrnuje většinu druhů z přílohy CITES II, některé druhy z přílohy CITES III, ale i druhy, které nejsou chráněny úmluvou CITES a jejichž dovoz do EU je pozastaven, neboť jako nepůvodní invazní druhy představují hrozbu pro evropskou přírodu - např. želva nádherná (Trachemys scripta elegans) a skokan volský (Rana catesbeiana).

 

Příloha C – tvoří ji seznam druhů z přílohy CITES III a některých druhů, které nejsou chráněny úmluvou CITES

 

Příloha D – týká se některých druhů z přílohy CITES III a druhů, které nejsou chráněné úmluvou CITES, ale dovoz do EU je sledován a vyhodnocován na základě tzv. oznámení o dovozu - např. norek sibiřský (Mustela sibirica).

 

Seznamy druhů jsou uvedeny v nařízení Komise (ES) č. 407/2009 ze dne 14.5. 2009

 

 

Druhy z příloh CITES I – III jsou podle nařízení ES členěny do příloh A – D